ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δρ.Γεωλόγος – Μελετητής. Κατάγεται από τα Καραμεσινέικα Αχαΐας.

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Πτυχίο ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, Πανεπιστήμιο Παλέρμο Ιταλίας – Universita Degli Studi di Palermo (1977-1982) με βαθμό άριστα (92/110).

• Μεταπτυχιακό Σεμινάριο επιστημονικής εξειδίκευσης με θέμα “Quaternary deposits in tectonic active areas” το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και την Καλαμάτα (1987) υπό την ευθύνη των οργανισμών: UNESCO, Πανεπιστήμιο Βρυξελών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ι.Γ.Μ.Ε. και Belgian Geological Survey.

• Μεταπτυχιακή υποτροφία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, στο διάστημα 1989-1992 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών.

• Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιστημονική περιοχή της «Υδρογεωλογίας – Εφαρμοσμένης Γεωλογίας» με θέμα “Υδρογεωλογικές συνθήκες ευρείας περιοχής Κάτω Αχαΐας – Μανωλάδος (ΒΔ Πελοπόννησος)”. Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής (26/5/1992) στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ομόφωνη έγκρισή της με βαθμό άριστα (10).

• Ξένες Γλώσσες: Ιταλικά (άριστα – δίπλωμα διδασκαλίας) Αγγλικά (καλά).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1986-1992. Επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα με την ιδιότητα του Βασικού Ερευνητή σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας κατά την διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
1992-1997. Με την ιδιότητα του Ερευνητή του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνέχιση της ερευνητικής εργασίας ως συντονιστής ερευνητικών έργων και συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων και ασκήσεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
1997-Σήμερα. Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον τομέα της εκπόνησης εφαρμοσμένων μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου. Κάτοχος πτυχίου μελετητή από το Τμήμα Μητρώου Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ, με αριθμό μητρώου 6208, στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες) και στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες).

Ανάπτυξη του γραφείου μελετών «Ξενοφών Σταυρόπουλος & Συνεργάτες» και στη συνέχεια, από το έτος 2006 έως σήμερα, της μελετητικής εταιρείας «Ξ. Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Ε.Ε.–Geoenviro» με επαγγελματική δραστηριότητα που επικεντρώνεται σε:

• Μελέτες εφαρμοσμένης γεωλογίας στα πλαίσια του σχεδιασμού και τεχνικών μελετών συγκοινωνιακών έργων οδοποιίας, σιδηροδρομικών δικτύων, κτιριακών κλπ.

• Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια πολεοδόμησης περιοχών, ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

• Γεωλογικές μελέτες στα πλαίσια μελετών φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, υδρευτικών αγωγών, αρδευτικών έργων και αποχετευτικών δικτύων.

• Μελέτες υδρογεωλογικές, έργων αξιοποίησης υπόγειων υδροφορέων, τεχνητού εμπλουτισμού και συνδυασμένης χρήσης και αξιοποίησης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

• Μελέτες διαχείρισης, προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης υδατικών πόρων, προστασίας υδατικού δυναμικού από πηγές ρύπανσης και κατάρτισης μαθηματικών μοντέλων υπόγειων υδροφορέων.

• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες διαχείρισης και προστασίας οικοσυστημάτων, γεωτόπων και υγροτόπων.

Στα πλαίσια της μέχρι σήμερα επαγγελματικής δραστηριότητας στον τομέα της εκπόνησης μελετών και της παροχής υπηρεσιών συμβούλου έχει παραχθεί το ακόλουθο έργο:
Μελέτες Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στα πλαίσια Τεχνικών έργων: > 70
Μελέτες Γεωλογικής καταλληλότητας σε Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: 8
Μελέτες Υδρογεωλογικές και Διαχείρισης Υδατικών πόρων: > 120
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων – δραστηριοτήτων > 80

ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
*Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, *Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, *Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, *Ελληνική Επιτροπή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, *Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, *Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, *Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδος, *International Association of Hydrogeologists.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
• Διδακτική Εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς της εφαρμοσμένης γεωλογίας – υδρογεωλογίας, διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. Από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89 έως 1994-95 συμμετοχή στη διδασκαλία και στις ασκήσεις των μαθημάτων “Υδρογεωλογία” και “Τεχνική Γεωλογία Ι και ΙΙ” στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, επικουρική διδασκαλία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου με θέμα “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” στα μαθήματα “Προχωρημένη Υδρογεωλογία” και “Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων”.

• Επιστημονικό – Ερευνητικό έργο: Περιλαμβάνει 26 επιστημονικές ανακοινώσεις οι οποίες έχουν παρουσιασθεί σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων καθώς και επιστημονικές εργασίες – εισηγήσεις σε ειδικές ημερίδες. Οι επιστημονικές ανακοινώσεις είναι ατομικές ή με συνεργάτες και αναφέρονται κυρίως στις επιστημονικές περιοχές της γεωλογικής έρευνας, το σχεδιασμό τεχνικών και αναπτυξιακών έργων, ανάλυσης υδρογεωλογικών συστημάτων, ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικών πόρων, έρευνας και αξιοποίησης φυσικών πόρων και περιβαλλοντικής έρευνας οικοσυστημάτων, προστασίας οικοτόπων και διαχείρισης – προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

• Συγγραφικό έργο: Ατομικό ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, που αφορά κυρίως την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας σε επιστημονικά σεμινάρια ή στα πλαίσια άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων.
1) Βασικές Αρχές και Μεθοδολογία Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Σημειώσεις στα πλαίσια διδασκαλίας στο σεμινάριο: “Εκμετάλλευση και προστασία υπογείων υδάτων – τεχνική έργων”. Ι.Τ.Ε.- ΕΛΚΕΠΑ

2) Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υπόγειων και Επιφανειακών Νερών, Πηγές Ρύπανσης – Μέτρα Προστασίας. Σημειώσεις στα πλαίσια διδασκαλίας στο σεμινάριο: “Σύγχρονες μέθοδοι αξιοποίησης και προστασίας υπόγειων υδάτων”. ΜΕΝΤΩΡ Μ.Κ.Χ.

3) Ρύπανση Επιφανειακών και Υπόγειων Νερών από Διάθεση Αποβλήτων Υψηλής Επικινδυνότητας (σελ.116). Συγγραφή από τους Ι. Κουμαντάκη, Ξ. Σταυρόπουλο, Γ. Σίμου και ομάδα καταρτιζόμενων Διπλωματούχων Μηχανικών στα πλαίσια του προγράμματος EUROFORM II του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

4)Σχεδιασμός Έργων Εκμετάλλευσης Υπόγειων Υδάτων – Περιβαλλοντική Προστασία Υδροληπτικών Έργων (σελ.14). Σημειώσεις που διανεμήθηκαν στους εκπαιδευόμενους στα πλαίσια διδασκαλίας στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5) Χελμός – Βουραϊκός (2004). Έκδοση της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΝΕΑ) της Ν.Α. Αχαΐας στα πλαίσια του προγράμματος «Προστασία και Διαχείριση ορεινού όγκου Χελμού – Βουραϊκού» (σελ.70). Διεπιστημονική συγγραφική ομάδα. Συγγραφή του κεφαλαίου «Γεωλογία-Υδρογεωλογία» από Ξ. Σταυρόπουλο.

* Αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με θέματα εφαρμοσμένης γεωλογίας, φυσικών πόρων, διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας περιβάλλοντος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
• Συντονιστής και Βασικός Ερευνητής σε επιστημονικές ομάδες του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (περίοδος 1996-2001). Καθοδήγηση επιστημονική και οργανωτική για την εκπόνηση μεγάλων προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας.

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) του Ε.Ι.Ν. κατά τη χρονική περίοδο 2003-2004. Αρμοδιότητα στον διοικητικό συντονισμό δράσεων για την εξασφάλιση και την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης νέων επιστημόνων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:
• Δήμος Μόβρης Νομού Αχαΐας: Δημοτικός Σύμβουλος στο για δύο συνεχόμενες θητείες – δημοτικές περιόδους 1999-2002 και 2003-2006.
• Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μόβρης για την περίοδο 2005-2006.
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αρμοδιότητα σε θέματα ύδρευσης, διαχείρισης υδατικών και φυσικών πόρων και δραστηριοποίηση για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ:
• Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδος Ιδρυτικό μέλος του και εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. για τις περιόδους 1994-96, 1997-99, 2000-02, 2003-05 και 2006-2008.
Εκλεγμένος Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιόδους 1994-96 και 1997-99.

• Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος για την περίοδο 2011-2013.
Εκλεγμένος Πρόεδρος του Δ.Σ. για την περίοδο 2014-2016.

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Εκλεγμένο μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος του ΓΕΩΤΕΕ. για την περίοδο 2004-2007 και για την περίοδο 2011-2014. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοποίηση σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, υδατικών πόρων, φυσικού περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων.

shadow

ΤΗΛ: 6974.866007
MAIL: geoenviro [at] otenet . gr

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ