Κατάθεση ψηφοδελτίου της “Ανυπότακτης Πολιτείας” από το Χρ. Πατούχα